Informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską (zmiany dyrektywy 2001/83/WE) cz.II FarmakoterapiaSprawozdawca: Christofer Fjellner 

Warto przedłożyć jasne stanowisko w sprawie produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską. Na ulotce powinna pojawić się klarowna informacja w języku ojczystym, zrozumiałym dla pacjentów stosujących farmakoterapię. Dla przyjezdnych, ulotki będą dostępne w Internecie. W najbliższym czasie powinniśmy zająć się certyfikacją EMEA (EMEA- Europejska Agencja Leków ang. European Medicines Agency (dawna nazwa Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych) – EMEA, agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Londynie. Została utworzona w 1993 r. na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93. Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia 726/2004/WE. Agencja zapewnia koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej.

Poza tym poruszono tematy dotyczące ograniczenia reklamy oraz kontroli ex-anty.